"Čože je to sedemdesiatka, keď umenie je večné" Pri tomto krásnom výročí sme pripravili Slávnostný koncert, na ktorý Vás srdečne pozývame a tešíme sa, že budete s nami zdieľať prepojenie hemisfér vo svete umenia ... kolektív ZUŠ

Základná umelecká škola Frica Kafendu

Základná umelecká škola Frica Kafendu vznikla v septembri 1952 vo Vrútkach ako Hudobná škola. Na konci školského roku 1961/62 bola v súlade so zákonom premenovaná na Ľudovú školu umenia. V januári 1990 sa názov školy zmenil na Základnú umeleckú školu Vrútky. Stalo sa tak z dôvodu reformy spoločnosti a reorganizácie školstva. Tieto zmeny prispeli k novým formám umeleckých aktivít. Na škole vznikol aj tanečný odbor. V školskom roku 1990/1991 začal pracovať literárno – dramatický odbor, a škola sa stala prvou plnoorganizovanou školou v okrese Martin. V roku 1998 bol škole prepožičaný názov Základná umelecká škola Frica Kafendu. V roku 2000 škola prešla na právnu subjektivitu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky. V súčasnosti sa v ZUŠ F. Kafendu vo Vrútkach vyučuje v štyroch odboroch – hudobný,výtvarný, tanečný, literárno-dramatický. ZUŠ F. Kafendu má 2 elokované pracoviská: Turany, Krpeľany. Našim cieľom je poskytovať čo najširšie vzdelanie vo vyučovacích umeleckých odboroch a tiež poskytovať čo najširšiu vzdelávaciu ponuku tak, aby si naši žiaci mohli nájsť svoj priestor k umeleckému vyjadreniu. Hľadať nové cesty a spôsoby komunikácie vo výučbe talentovaných žiakov, individuálne pristupovať ku každému z nich s dôrazom na jeho možnosti, schopnosti a zručnosti. Klásť dôraz aj na všeobecnú znalosť hudobnej teórie, dejín hudby, výtvarného, tanečného a dramatického umenia. Podporovať celkový rozvoj osobnosti detí a mládeže a tak napomáhať zmysluplnému využívaniu ich voľného času. Cieľom vyučovacieho procesu je rozvíjaťosobnosť žiaka. Vytvárať imidž školy v pedagogickej práci, v kontakte s rodičmi a celou verejnou obcou, v oblasti umelecko –odbornej ako sú koncerty, vystúpenia, súťaže. Absolventi ZUŠ nadobudnú skúsenosti a vedomosti, ktoré budú potrebné pri plánovanom štúdiu vybraného odboru na stredných školách, prípadne pri príprave na vysokoškolské štúdium. Hlavným cieľom je vychovať vnímavého človeka, ktorý chápe význam umenia a kultúry v živote spoločnosti a aktívne alebo pasívne sa na ňom podieľa.

Zamestanci školy

Zoznámte sa s našim kolektívom zamestnancov

Kontakt

Adresa: ZUŠ Frica Kafendu, Sv. Cyrila a Metoda 20, 038 61 Vrútky
e-mail: zusfkvrutky@gmail.com
web.: https://zusfkvrutky.sk
Tel.: 043/4281395