VII. ročník Malé grafické formy 2018

Detská výtvarná tvorba je prostriedkom poznávania a komunikácie. Dieťa pozoruje svet svojimi očami, reaguje naň pričom využíva  vlastné výtvarné znaky.  Sú to práve deti, ktoré nás učia vnímať svet inakšie pomocou svojich výtvarných prejavov. Nastoľujú nové javy a procesy. Búrajú pomyselné hranice medzi rôznymi kultúrami a národnosťami. Ich tvorba predstavuje systém vzájomných vzťahov či už je to rodina, škola, kamaráti, sociálne a spoločenské prostredie, ekonomické podmienky, politický systém, hodnoty, zákony, média a pod.

Dnešná doba sa stáva predimenzovanou obrazovými informáciami, čo sa prejavuje už aj v tvorbe detí. Preto ma veľmi  teší, že v grafických technikách sa objavujú témy klasických rozprávok, zvieratká, rodina, kamaráti, ľudové remeslá, tradície a zvyky, že deti sú tvorivým prístupom  pedagógov stimulované k svojej vlastnej výtvarnej tvorbe a výpovedi. Malé grafické formy sú prejavom detskej spontánnosti a sebareflexie.

Ako vždy najviac ma očarili práce tých najmenších, ktoré vyvolávajú úsmev na tvári a človek nedokáže odtrhnúť od nich oči. Viem, že veľký podiel na finálnej podobe práce má pedagóg, ale hlavný rukopis aj tak patrí dieťaťu. V technikách prevláda monotypia, papieroryt, kartón-tlač. Hlavnou témou sú zvieratká, kamaráti, zážitky a  tradície. Výtvarný prejav je vlastne prejavom ich komunikácie, je to hra, ktorá vedie k určitému cieľu.

Tradične  medzi najviac zastúpené skupiny patrí druhá a tretia kategória. Z techník je to linoryt, suchá ihla, kartón-tlač, ale aj počítačová grafika. Témy sa rozširujú o pracovné činnosti, hry, šport, živú a neživú prírodu. Technicky aj výtvarne sú vyspelejšie. Prechádzam pohľadom po nich už niekoľkýkrát a vždy objavím niečo nové čo ma osloví a to je na detskej tvorbe fascinujúce – ten okamih krásy, na ktorom budujeme svoj život. Obdivujem ich ľahkosť, radosť z tvorby a objavovania, ktorú cítiť z obrázkov.

Grafiky najstarších žiakov vychádzajú zo života mladých ľudí, sú odvážnejšie a zložitejšie. Odrážajú ich postoje , pocity, riešenie problémov. Z techník prevláda lept, medirytina, suchá ihla, linoryt, ale aj algrafia, vektorová a počítačová grafika.

Keď sa pozeráte na obrázky- ste ako v začarovanom kruhu, v detskej ríši snov a fantázie, z ktorej sa Vám nechce odísť. Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom a deťom, ktoré  sa popasovali s touto technikou a priblížili ju aj všetkým ostatným. Ukázali jej farbu a vôňu. Teším sa už teraz na ďalší ročník a prajem more fantázie a kreativity nielen autorom , ale aj ich pedagógom v krásnej, hoci náročnej práci.

MGR. Silvia Rešetárová, riaditeľ školy

MGF 2018 – výsledková listina

Pridaj komentár