PRIJÍMACIE SKÚŠKY

AKÉ SÚ PREDPOKLADY?

HUDOBNÝ ODBOR

VÝTVARNÝ ODBOR

TANEČNÝ ODBOR

LIT.-DRAMATICKÝ ODBOR

Uchádzač si pripraví 2 piesne, ktoré bude spievať – najlepšie ľudové alebo detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia  – opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

Na talentové skúšky si žiaci prinesú obyčajné pastelky, voskovky, ceruzky, gumu alebo fixy, tuš, štetce. Posudzuje sa vizuálna pamäť, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor, ktorý pozostáva z trička a cvičiek. Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová pamäť, tanečná improvizácia.

Pri prijímacích skúškach sa zisťujú základné predpoklady – artikulácia, orientácia v priestore, plynulé čítanie neznámeho textu, hudobné a rytmické danosti a taktiež improvizačné schopnosti.