POPLATKY ZA LIT.-DRAMATICKÝ ODBOR​

POLROČNÉ ŠKOLNÉ​

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM II. STUPEŇ

ROZŠÍRENÉ VYUČOVANIE

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

HENDIKEPOVANÍ ŠTUDENTI

20 €

35 €

35 €

45 €

200 €

20 €

IBAN školy: SK7802000000001629804959

Školné sa uhrádza polročne do 15. dňa prvého mesiaca daného polroku.

Pri úhrade školného bankovým prevodom (internetom) je nevyhnutné používať variabilný symbol, pridelený triednym učiteľom. Inak nemôže byť platba identifikovaná. V správe pre prijímateľa písať priezvisko vyučujúceho.