Štúdium

 

Prihláška

Naša škola prešla na nový informačný systém IZUŠ. Prihlášku je možné jednoducho a rýchlo vyplniť na nasledujúcom odkaze. 

 

Poplatky

Mesačný poplatok za štúdium v je školskom roku 2018/2019 nasledovný:

Hudobný odbor (individuálne)

Vyučovanie prípravného štúdia 4,00 €

Individuálne vyučovanie  základného štúdia 7,00 €

Individuálne vyučovanie rozširujúceho štúdia 9,00 €

Individuálne vyučovanie štúdia dospelých 40,00 €

VO, TO, LDO

Skupinové vyučovanie prípravného štúdia 3,40 €

Skupinové vyučovanie základného štúdia 4,00 €

Skupinové vyučovanie rozširujúceho štúdia 6,40 €

Skupinové vyučovanie štúdia dospelých 40,00 €

 

Dôležité usmernenie:

Školné sa uhrádza polročne do 15. dňa prvého mesiaca daného polroku.

Pri úhrade školného bankovým prevodom (internetom), je nevyhnutné používať variabilný symbol, pridelený triednym učiteľom. Inak nemôže byť platba identifikovaná. V správe pre prijímateľa písať priezvisko vyučujúceho.

Číslo príjmového účtu školy je SK7802000000001629804959.

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky pre nadchádzajúci školský rok 2019-2020 sa uskutočnia v dňoch 13. 14. a 15. mája 2019 . Aktuálne informácie vám poskytneme dostatočne včas.

Avšak aj počas školského roka sa z rôznych vážnych dôvodov menia počty žiakov v jednotlivých predmetoch, preto ak u vás prepukol záujem o učenie sa u nás aj mimo termínu oficiálnych prijímacích skúšok, neváhajte nás navštíviť, radi sa s vami o vašich plánoch porozprávame, poradíme a posúdime vaše predpoklady na štúdium u nás.
Tešíme sa na vás.

Požiadavky na prijímacie skúšky:

HUDOBNÝ  ODBOR

Uchádzač si pripraví 2 piesne – zaspievať, najlepšie ľudové, alebo jednoduché detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia  – opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

VÝTVARNÝ  ODBOR

Na talentové skúšky si žiaci prinesú obyčajné pastelky, voskovky, alebo fixky.Posudzuje sa vizuálna pamäť, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

TANEČNÝ  ODBOR

Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor – dres a cvičky. Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová pamäť, tanečná improvizácia.

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Pri prijímacích skúškach sa zisťujú základné predpoklady – artikulácia, orientácia v priestore, plynulé čítanie neznámeho textu, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti.

Úspechy a ocenenia

Zoznam úspechov a ocenení

Absolventi

Zoznam absolventov