You are currently viewing 17.ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov

17.ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov

Základná umelecká škola Frica Kafendu, Vás pozýva na 17.ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov.

Termín súťaže:              2. mája 2018 /streda/

Miesto konania:              ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach

Uzávierka súťaže:           6. apríl  2018

Účastnícky poplatok:         15,-€

Podmienky súťaže: Súťažná prehliadka je jednokolová. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZUŠ, ktorí spĺňajú vekové požiadavky a v stanovenom termíne podajú prihlášku so zaplateným poplatkom.

Súťaž sa vyhlasuje v kategóriách:

  1. kategória : 7- 9 rokov – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa, 1 umelá pieseň
  2. kategória : 10 – 12 rokov – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa, 1 umelá pieseň
  3. kategória :  13 – 15 rokov  – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa, 1 umelá pieseň
  4. kategória : 16 – 18 rokov – 2 charakterovo odlišné piesne
  5. kategória : nad 18 rokov – 2 charakterovo odlišné piesne

Spievanie v originálnej tónine nie je podmienkou.
Rozhodujúci je vek súťažiaceho v deň konania súťaže.

Organizačné pokyny:

Účastnícky poplatok 15,-€ platí každý súťažiaci, korepetítor a pedagóg. Poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK78 0200 0000 0016 2980 4959   variabilný symbol 3517.

Cestovné  náklady hradí vysielajúca organizácia. Usporiadateľ zabezpečí obed, občerstvenie. Prihlášky posielajte na adresu školy: ZUŠ Frica Kafendu sv. Cyrila a Metoda 20, 038 61 Vrútky, prípadne emailom: zusfkvrutky@azet.sk – najneskôr do   6.apríla 2018. Po uzavretí prihlášok vás budeme informovať o časovom harmonograme súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo na losovanie poradia súťažiacich.

Tešíme sa na vašu  účasť a spoločné umelecké zážitky.

Organizačný výbor:

Mgr. Jana Jamborová – vedúca HO

Mgr. Mária Kevická -ZRŠ

Mgr. Silvia Rešetárová – RŠ

 

 

Základná umelecká škola Frica Kafendu, Sv. Cyrila a Metoda 20, 038 61 Vrútky,

tel.:043 4281 395, email: zusfkvrutky@azet.sk

Základná umelecká škola Frica Kafendu 

 

Pridaj komentár